Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất