Tâm lý học

Đồng cảm là gì?

“Đồng cảm” là khả năng hiểu hoặc cảm nhận được cảm xúc, cảm nghĩ, tình cảm của người khác ở một thời điểm nhất định qua cách nhìn của...