Tâm lý học

Quan sát là gì?

1. Định nghĩa:  Quan sát là quá trình tri giác có mục đích, có kế hoạch nhằm theo dõi và phát hiện một hoặc nhiều hiện tương tâm lý nào...