Xã hội học

Nhân loại học là gì?

1. Định nghĩa nhân loại học Từ Nhân loại học (Anthropology) được sử dụng sớm nhất bởi học giả người Đức M. Hundlt vào năm 1501, chỉ nghiên cứu sinh lý con người và giải phẫu cơ thể. Khảo về từ nguyên thì Anthropology có gốc từ chữ Hi Lạp gồm từ chỉ con người và khoa học, tức Anthropos...

Lao động là gì? Cấu trúc của hoạt động lao động

1. Khái niệm lao động Hiểu theo nghĩa rộng, lao động là một hoạt động thực tiễn nào đó do con người tiến hành theo một nhiệm vụ xác định, nhằm đạt được một mục đích nhất định. Trong tác phẩm kinh điển "Vai trò của lao động trong quá trình chuyển hóa từ vượn thành người", Ph.Ăngghen đã chỉ...

Phản biện là gì?

Theo nghĩa từ nguyên, phản có nghĩa là nghĩ, xét lại, theo Hán - Việt, chữ phản gồm 5 nghĩa; 1) trái, đối lập với chữ chính; 2) trả lại, trở về; 3) nghĩ, xét lại; 4) trở, quay; 5) trái lại, phản đối, trái lại không chịu. Biện là phân tích, biện luận. Nếu gắn phản với biện...

Xã hội là gì?

Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dùng để chỉ một tập hợp người có những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều quan niệm khác nhau về xã hội. Có những quan niệm về xã hội xét theo mặt không gian và nói chung gắn liền...

Biến đổi xã hội là gì?

1. Khái niệm biến đổi xã hội Mọi xã hội đều không ngừng biến đổi, sự ổn định của xã hội chỉ là sự ổn định bề ngoài, mang tính tạm thời còn thực tế nó không ngừng biến đổi. Đối với xã hội hiện đại sự biến đổi càng rõ hơn và nhanh hơn. Rõ ràng là, sự biến...

Thị hiếu là gì?

Một kiểu cách, một mô hình, một mốt nào đó trong lối sống lôi cuốn được một số đông người theo nó trong một thời gian nhất định gọi là thị hiếu. Thị hiếu khác trào lưu ở chỗ là yếu tố sở thích không có liên quan đến ý thức hệ và không có tính bền vững, vì vậy,...

Trào lưu là gì?

Một bộ phận, một yếu tố nào đó của lối sống nảy sinh vào phát triển đã lôi cuốn được đông đảo công chúng không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thành phần… thì gọi là trào lưu. Trào lưu có thể đại diện cho một tư tưởng mới, một xu thế lành mạnh, một yếu tố...

Vị trí xã hội là gì?

Vị trí xã hội của các cá nhân chính là vị trí tương đối của cá nhân trong cấu trúc xã hội, trong hệ thống quan hệ xã hội. Nó được xác định trong sự đối chiếu và so sánh với vị trí xã hội khác. Sự tồn tại vị trí xã hội của các cá nhân phụ thuộc...

Bản sắc dân tộc là gì?

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa là biểu hiện của trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Bản sắc dân tộc bao gồm...