Tôn giáo học

Cơ cấu tổ chức và phẩm trật của Giáo hội Công giáo

Giáo hội theo định nghĩa của Kinh thánh là một cộng đồng hữu hình có tổ chức mà Chúa Giê-su lập ra trước khi về trời để lưu tồn sự hiện diện của Chúa nơi trần thế. Nói chung Giáo hội Công giáo có bốn đặc điểm: Duy nhất: Chỉ có một giáo hội Công giáo Rô-ma, trong đó các...

Luật lệ, lễ nghi Công giáo

Luật lệ lễ nghi của Công giáo chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của chế độ phong kiến La-Mã và hầu như rất ít thay đổi theo thời gian. Nội dung chủ yếu là: Mười điều răn của Thiên Chúa Mười điều răn của Thiên Chúa đã cho khắc vào đá ban cho Mai-sen, tổ phụ của người Do Thái, chung...

Nội dung khái quát Giáo lý Công giáo

Giáo lý Công giáo được chứa đựng trong hai bộ Kinh Thánh: Cựu ước và Tân ước. Cựu ước là bộ dã sử của dân tộc Do Thái và là Thánh kinh của người Do Thái. Cựu ước gồm 46 quyển chia làm ba loại: Sách lịch sử gồm, 5 quyển “Sáng thế ký”, “Ê-díp-tô ký”, “Lê-vi ký”, “Dân số...

Luật lệ lễ nghi và sự thờ phụng trong Phật giáo

Luật lệ lễ nghi và sự thờ phụng. - Tăng, ni và hàng giáo phẩm: Người theo đạo Phật có hai dạng: Tu tại gia và xuất gia tu hành. + Người tu tại gia còn gọi là Ưubàtắc (nam), Ưubadi (nữ) và gọi chung là cư sỹ hoặc là Phật tín đồ. + Người xuất gia phải được phép của cha, mẹ;...

Nhân sinh quan Phật giáo

Nhân sinh quan Phật giáo là nội dung trọng tâm của triết học Phật giáo. Những tư tưởng triết học bản thể nói trên chỉ là nền tảng lý luận cho việc luận chứng những tư tưởng nhân sinh thể hiện ở bốn luận điểm cơ bản trong “tứ diệu đế”. a. Quan niệm về con người: Phật giáo cho rằng con...

Bản thể luận (thế giới quan) Phật giáo

Bản thể luận (thế giới quan) Phật giáo a. Lý “nhân duyên khởi” - Các trường phái triết học nhất nguyên thường chỉ ra cái bản thể chân thực của thế giới. Phật giáo không làm điều đó mà cho rằng vạn pháp đều do chi phối bởi luật nhân quả biến hóa vô thường, không có bản ngã, không có...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về Công giáo

Công giáo là một trong ba tôn giáo lớn của thế giới (Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo) ra đời ở thế kỷ I thuộc vùng đất Palextin ngày nay. Khi mới ra đời Công giáo là tôn giáo của những người nô lệ, cùng khổ, về sau nó trở thành tôn giáo của các giai cấp thống trị....

Quan điểm của Hồ Chí Minh về Nho giáo

Nho giáo do Khổng tử sáng lập ra ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ VI trước công nguyên. Ra đời trong cảnh vương đạo suy vi, bá đạo lấn át  vương đạo, tình hình chính trị xã hội, đạo đức, trật tự, kỷ cương xã hội bị đảo lộn, rối loạn, lý tưởng chính trị của Khổng tử...

Quan điểm của Hồ Chí Minh với Phật giáo

Phật giáo ra đời ở ấn Độ cuối thế kỷ VI trước Công nguyên và là một trong ba Tôn giáo lớn của thế giới. Phật giáo truyền đến Việt Nam từ thế kỷ thứ I. Thời Lý - Trần, Phật giáo Việt Nam đã trở thành như quốc giáo, đã xuất hiện nhiều vị sư giỏi có công...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo nói chung. Hồ Chí Minh luôn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác- Lênin và vận dụng nó một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Người luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân...