Quản trị hành chính

Xác định giá trị tài liệu: nguyên tắc, phương pháp và tổ chức xác định giá trị tài liệu

1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc xác định giá trị tài liệu 1.1.Khái niệm Xác định giá trị tài liệu là việc nghiên cứu tài liệu trên cơ sở các tiêu chuẩn giá trị của chúng nhằm mục đích xác định thời hạn bảo quản tài liệu và lựa chọn chúng để bảo quản trong các lưu trữ...

Nội dung, mục đích, biện pháp Bảo quản tài liệu lưu trữ

Nghiệp vụ Bảo quản tài liệu lưu trữ. 1. Khái niệm, ý nghĩa tác dụng của bảo quản tài liệu lưu trữ 1.1. Khái niệm Bảo quản tài liệu lưu trữ là sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để kéo dài tuổi thọ và bảo đảm an toàn cho tài liệu nhằm phục vụ các yêu cầu khai thác,...

Văn hóa công sở là gì? Nôi dung xây dựng văn hóa công sở

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của văn hóa công sở 1.1. Khái niệm Công sở - là nơi cán bộ, công chức, viên chức làm việc, để thực hiện các nghĩa vụ và quyền được nhà nước giao phó. Do vậy, công sở luôn có những quy chế, quy định riêng nhằm để mọi ngưòi tuân thủ, thực...

Viên chức là gì? Những vấn đề cơ bản về viên chức

Những vấn đề cơ bản về viên chức. 1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại 1.1. Khái niệm, đặc điểm Khái niệm: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp...

Biên bản là gì? Cấu trúc và mẫu biên bản

1. Khái niệm Biên bản là hình thức văn bản ghi lại những sự việc, vụ việc đang diễn ra để làm chứng cứ pháp lý về sau. Biên bản phải được ghi trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ. Biên bản không được ghi chép rồi chỉnh sửa mà phải được hình thành ngay khi sự việc,...

Văn bản quyết định là gì? Cấu trúc và mẫu trình bày

1. Khái niệm Quyết định là loại hình văn bản dùng để quy định hay định ra chế độ, chính sách (quyết định quy phạm pháp luật) hoặc áp dụng chế độ chính sách một lần cho một đối tượng cụ thể (quyết định cá biệt). Quyết định cá biệt dùng để tổ chức và điều chỉnh hoạt động của cơ...

Công văn là gì? Đặc điểm, nội dung và mẫu công văn

1. Khái niệm Công văn là hình thức văn bản không có tên loại cụ thể, là loại văn bản hành chính được dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của các cơ quan, tổ chức; giữa các cơ quan, tổ chức với công dân. Công văn có nội...

Văn bản thông báo là gì?

1. Khái niệm Thông báo là một văn bản hành chính thông thường dùng để truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức, một sự việc, thông tin về hoạt động của các cơ quan, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để biết để thực hiện. Thông báo còn được dùng để giới...

Tờ trình là gì? Yêu cầu và mẫu tờ trình

1. Khái niệm Tờ trình là một loại văn bản dùng để đề xuất với cấp trên (hay cơ quan chức năng) một vấn đề mới hoặc đã có trong kế hoạch để xin phê duyệt. Vấn đề mới có thể là một chủ trương, phương án công tác, chính sách, tiêu chuẩn, định mức… hoặc bãi bỏ một văn...

Kỹ năng viết báo cáo

Xem: Báo cáo là gì? Phân loại, yêu cầu 1. Các bước cơ bản để viết một bản báo cáo Báo cáo không có mẫu trình bày hay bố cục nhất định. Nếu báo cáo được viết theo mẫu quy định của cơ quan, tổ chức cụ thể thì người soạn thảo chỉ cần thu thập dữ liệu rồi điền vào mẫu...