Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN là sự vận dụng sáng tạo của học thuyết Mác- Lê_nin về bảo vệ Tổ quốc XHCN vào tình hình cụ thể Việt Nam. Tư tưởng của Người là: Bảo vệ Tổ quốc XHCN là tất yếu khách quan thể hiện ý chí quyết tâm của nhân dân ta. Tính...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội Sự ra đời của quân đội là một tất yếu, là vấn đề có tính quy luật trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tính tất yếu phải dùng bạo lực cách mạng để giành và giữ chính quyền. Theo Người,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

1. Phân biệt rõ sự đối lập mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược. Trên cơ sở lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng, Hồ Chí Minh đã sớm đánh giá đúng đắn bản chất, quy luật của chiến tranh, tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội. Khi...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị là một bộ phận cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh, tử tưởng chính trị Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng bời vì : Bản thân Hồ Chí Minh là “ một nhà chính trị chuyên nghiệp” Chính trị là một lĩnh vực mà Hồ Chí Minh có...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Hồ Chí Minh khẳng định “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”1. Người coi trọng và đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ “Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại”; thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về Công giáo

Công giáo là một trong ba tôn giáo lớn của thế giới (Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo) ra đời ở thế kỷ I thuộc vùng đất Palextin ngày nay. Khi mới ra đời Công giáo là tôn giáo của những người nô lệ, cùng khổ, về sau nó trở thành tôn giáo của các giai cấp thống trị....

Quan điểm của Hồ Chí Minh về Nho giáo

Nho giáo do Khổng tử sáng lập ra ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ VI trước công nguyên. Ra đời trong cảnh vương đạo suy vi, bá đạo lấn át  vương đạo, tình hình chính trị xã hội, đạo đức, trật tự, kỷ cương xã hội bị đảo lộn, rối loạn, lý tưởng chính trị của Khổng tử...

Quan điểm của Hồ Chí Minh với Phật giáo

Phật giáo ra đời ở ấn Độ cuối thế kỷ VI trước Công nguyên và là một trong ba Tôn giáo lớn của thế giới. Phật giáo truyền đến Việt Nam từ thế kỷ thứ I. Thời Lý - Trần, Phật giáo Việt Nam đã trở thành như quốc giáo, đã xuất hiện nhiều vị sư giỏi có công...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo nói chung. Hồ Chí Minh luôn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác- Lênin và vận dụng nó một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Người luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, xây dựng con người

Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người Theo Hồ Chí Minh, con người là một chỉnh thể, thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lực, đa dạng bởi mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội (quan hệ gia đình, dòng tộc, làng xã, quan hệ...