Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, xây dựng con người