Quan niệm về con người trong triết học phương Đông