Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người