Tag - Triết học về con người

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân – lãnh tụ

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân - lãnh tụ [Triết học Mác Lênin] 1. Các khái niệm. Quần chúng nhân dân là khái niệm mang tính lịch sử, gắn với những hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, quần chúng nhân dân đều được xác định...

Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người

Thực chất của hiện tượng tha hóa con người là lao động của con người bị tha hóa Theo C.Mác, thực chất của lao động bị tha hóa là quá trình lao động và sản phẩm của lao động từ chỗ để phục vụ con người, để phát triển con người đã bị biến thành lực lượng đối lập, nô...

Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

Lý luận về con người của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng lý luận cho việc phát huy vai trò của con người trong cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, do yêu cầu khách quan của sự phát triển lịch...

Cá nhân, nhân cách là gì? [Triết học Mác Lenin]

Cá nhân là gì? Nhân cách là gì? Tại sao nhân cách là bản sắc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân? Cá nhân là gì? Cá nhân là một hiện tượng mang tính lịch sử với tính cách là những con người cụ thể và đồng thời là sản phẩm của sự phát triển xã hội, là chủ thể...

Quần chúng nhân dân là gì? Vai trò, ý nghĩa

Quần chúng nhân dân là gì? Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân (lãnh tụ) đối với sự phát triển của xã hội ? Khái niệm quần chúng nhân dân là gì? Khái niệm quần chúng nhân dân thay đổi và phát triển có tính chất lịch sử. Bởi nó gắn liền với những hình thái kinh tế...

Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội? Mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và tập thể Cá nhân là một hiện tượng mang tính lịch sử với tính cách là những con người cụ thể và đồng thời là sản phẩm của sự phát triển xã hội, là chủ thể lao động của các quan hệ xã...

Bản chất con người trong triết học Mác – Lênin

Tìm hiểu Khái niệm và Bản chất con người trong triết học Mác - Lênin. Trong lịch sử triết học trước Mác, các quan niệm về con người, cơ bản là những quan niệm duy tâm, tôn giáo hoặc siêu hình. Mặc dù, triết học duy vật trước Mác coi con người là một thực thể tự nhiên - thực...

Quan niệm về con người trong triết học phương Tây trước Mác

Trong triết học học Hy lạp cổ đại, quan niệm duy vật chất phác, ngây thơ đã coi con người là tiểu vũ trụ thu nhỏ, rằng “con người là thước đo của vũ trụ” (Prôtago), hoặc “con người là bậc thang cao nhất của vũ trụ” (Arixtốt). Ngược lại, theo quan niệm duy tâm khách quan của Platôn...

Quan niệm về con người trong triết học phương Đông

Từ thời cổ đại, các trường phái triết học phương Đông đều tìm cách lý giải vấn đề bản chất con người, quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh. Do những điều kiện kinh tế- xã hội và đặc điểm lịch sử của triết học phương Đông, thì vấn đề con người đều được lý giải...