Triết học

Phép biện chứng là gì? Các hình thức cơ bản của phép biện chứng

1. Khái niệm biện chứng, phép biện chứng Trong chủ nghĩa Mác – Lênin, khái niệm biện chứng dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Biện chứng bao gồm biện chứng khách quan...

Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin

Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin. 1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác Sự xuất hiện triết học Mác là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử triết học. Đó là kết quả tất yếu của sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học và khoa...

Triết học Mác – Lênin là gì? Đối tượng, chức năng, vai trò, nội dung

1. Khái niệm triết học Mác – Lênin Xem thêm: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin Triết học Mác – Lênin là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân,...

Lênin phát triển triết học Mác như thế nào?

Triết học Mác là vũ khí tinh thần của giai cấp vô sản trong nhận thức và cải tạo thể giới. Đó là học thuyết về sự phát triển luôn đòi hỏi được bổ sung, phát triển không ngừng. V.I. Lênin nhấn mạnh: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong...

Chủ nghĩa Khoái lạc (Hedonism)

Chủ nghĩa Khoái lạc - Học thuyết đạo đức có từ thời cổ đại, cho khoái lạc là hạnh phúc tối cao, mưu cầu khoái lạc là nguyên tắc của hành vi. Chủ nghĩa khoái lạc phát triển mạnh trong suốt lịch sử triết học phương Tây, từ cổ đại đến hiện đại. Đại diện tiêu biểu nhất thời cổ...

Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

Lý luận về con người của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng lý luận cho việc phát huy vai trò của con người trong cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, do yêu cầu khách quan của sự phát triển lịch...

Nhận thức là gì? [Triết học Mác Lênin]

1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng Một là, thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan bên ngoài và độc lập với ý thức con người. Đây là nguyên tắc nền tảng của lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng...

Tam giáo đồng nguyên và ảnh hưởng đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc

Nho gia, với tính cách là tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến Trung Quốc, đã trải qua các giai đoạn: Nho học thời Tiên Tần, Kinh học thời Lưỡng Hán, Lí học thời Tống Minh. Kinh học thời Hán đã không phải là nguyên hình của Nho học nữa, mà có đặc trưng là sự bổ...

“Trăm nhà đua tiếng” và ý nghĩa trong lịch sử văn hóa Trung Quốc

Thời Chiến Quốc là thời kì trong lịch sử văn hóa học thuật Trung Quốc xuất hiện hiện tượng nhiều học phái đua tranh, trăm hoa đua nở. Theo ghi chép trong "Hàn thư - Nghệ văn chí", các trước tác của các danh gia, các học phái trong thời kì này có tới gần một trăm loại, lịch...