Lây lan tâm lý là gì? Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng