Chức năng và ý nghĩa nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác – Lênin