Mối quan hệ giữa phân phối, trao đổi, sản xuất, tiêu dùng