Tag - Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế

Trong cơ chế thị trường, các chủ thể kinh tế quan hệ với nhau, xuất phát từ quan hệ lợi ích. Đó là quan hệ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động; quan hệ lợi ích giữa những người sử dụng lao động; quan hệ lợi ích giữa những người lao động... Các quan...

Quan hệ lợi ích kinh tế là gì? Các quan hệ lợi ích kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị trường

Quan hệ lợi ích kinh tế là gì? Sự thống nhất và mâu thuẫn trong các quan hệ lợi ích kinh tế; Các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế & Hai phương thức cơ bản để thực hiện lợi ích kinh tế. 1. Khái niệm về quan hệ lợi ích kinh tế Quan hệ lợi ích...

Kinh tế chính trị tư sản tầm thường: Jean-Baptiste Say & Thomas Robert Malthus

Kinh tế chính trị tư sản tầm thường - Sự biến dạng của Kinh tế chính trị tư sản cổ điển nữa đầu thế kỷ XIX. Đầu thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp đã hoàn thành. Sau nước Anh, phương thức sản xuất TBCN cũng được xác lập ở nhiều nước khác. Cùng với sự phát triển của...

Học thuyết kinh tế của David Ricardo

1. Tiểu sử David Ricardo David Ricardo (1772-1823) David Ricardo (1772-1823) sinh ra tại một gia đình giàu có ở nước Anh. Bố là người Hà Lan di cư sang Anh, một nhà kinh doanh chứng khoán Châu Âu. Năm 12 tuổi ông vào học ở trường trung học thương nghiệp, sau đó làm việc trong lĩnh vực buôn bán chứng...

Học thuyết Kinh tế của William Petty

Tìm hiểu Học thuyết Kinh tế của William Petty. 1. Tiểu sử William Petty William Petty (1623-1687) William Petty sinh ra trong một gia đình làm nghề thủ công. Ông là người học rộng, biết nhiều và có tài trên nhiều lĩnh vực, có trình độ tiến sĩ vật lý, là nhạc trưởng, là người phát minh ra máy móc, là bác...

Học thuyết kinh tế của Adam Smith

1. Tiểu sử, tác phẩm và phương pháp luận của Adam Smith Adam Smith (1723 - 1790) Adam Smith (1723 - 1790) là nhà lý luận kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới. Ông là con của một quan chức trong ngành thuế. Adam Smith đã học ở trường đại học Glasgow và Oxford....

Tư bản tài chính và Đầu sỏ tài chính

Thực chất của Tư bản tài chính và Đầu sỏ tài chính là gì? Cùng với quá trình tích tụ và tập trung sản xuất trong công nghiệp cũng diễn ra quá trình tích tụ, tập trung tư bản trong ngân hàng dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền trong ngân hàng. Quy luật tích tụ, tập trung...

Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Điều kiện ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh từ trong lòng phương thức sản xuất phong kiến. Nhưng nó chỉ thực sự xuất hiện khi có đủ hai điều kiện sau: - Phải tập trung một khối lượng tiền tệ tương đối lớn vào trong tay...

Kinh tế nông thôn là gì? Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kinh tế nông thôn là gì? Đặc điểm, Cơ cấu ngành nghề, thành phần kinh tế, cơ cấu xã hội giai cấp, trình độ công nghệ kinh tế nông thôn. Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1. Kinh tế nông thôn là gì? Nông nghiệp theo nghĩa...

Điều tiết sản xuất là gì?

* Điều tiết sản xuất là phân phối tư liệu sản xuất (TLSX) và sức lao động (SLĐ) vào các ngành thông qua sự biến động của giá cả và quan hệ cung cầu trên thị trường, một ngành nào đó có cung tăng vượt cầu làm cho giá cả hàng hoá giảm xuống (đến chi phí), người sản...