Tag - Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Kinh tế nông thôn là gì? Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kinh tế nông thôn là gì? Đặc điểm, Cơ cấu ngành nghề, thành phần kinh tế, cơ cấu xã hội giai cấp, trình độ công nghệ kinh tế nông thôn. Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1. Kinh tế nông thôn là gì? Nông nghiệp theo nghĩa...

Điều tiết sản xuất là gì?

* Điều tiết sản xuất là phân phối tư liệu sản xuất (TLSX) và sức lao động (SLĐ) vào các ngành thông qua sự biến động của giá cả và quan hệ cung cầu trên thị trường, một ngành nào đó có cung tăng vượt cầu làm cho giá cả hàng hoá giảm xuống (đến chi phí), người sản...

Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp

Tư bản thương nghiệp là gì; Nguồn gốc và vai trò của tư bản thương nghiệp; lợi nhuận thương nghiệp. 1. Nguồn gốc tư bản thương nghiệp Tư bản thương nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó tồn tại trên cơ sở lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ. Trước chủ nghĩa tư bản, lợi nhuận của...

Phát triển kinh tế là gì? Các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ với tiến bộ xã hội

1. Khái niệm và sự biểu hiện của phát triển kinh tế Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự hoàn thiện cơ cấu, thể chế kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm công bằng xã hội. Muốn phát triển kinh tế trước hết phải có sự tăng trưởng kinh tế....

Xã hội hóa sản xuất là gì?

Sản xuất bao giờ cũng mạng tính xã hội. Tính xã hội của sản xuất phát triển từ thấp đến cao gắn liền với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nhưng không phải bất cứ nền sản xuất nào cũng mang tính chất xã hội hóa * Xã hội hóa sản xuất là gì? Phân biệt tính xã...

Hàng hóa sức lao động

1. Hàng hóa sức lao động là gì? Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, không thể phát sinh từ bản thân số tiền đó. Vì trong việc mua bán hàng hóa, tiền chỉ là phương tiện lưu thông để thực hiện giá cả hàng hóa, nên trước sau giá trị của nó vẫn không thay đổi. Sự chuyển...

Mối quan hệ giữa phân phối, trao đổi, sản xuất, tiêu dùng

C. Mác viết: "Vì trao đổi chỉ là một yếu tố trung gian, giữa một bên là sản xuất và phân phối do sản xuất quyết định, và bên kia là tiêu dùng, còn bản thân tiêu dùng thì thể hiện ra là một yếu tố của sản xuất, vì rõ ràng là trao đổi đã bao hàm trong...

Toàn cầu hóa là gì? Bản chất của toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa là gì? Tìm hiểu bản chất và Những cơ sở thực tế thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. 1. Các tiếp cận lý luận về quá trình toàn cầu hóa Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm gần đây đã trở thành đề tài được đông đảo các nhà...

Kinh tế thị trường là gì?

Kinh tế thị trường là gì? Ra đời và phát triển khi nào? 1. Nền kinh tế thị trường là gì? Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều được thực hiện trên thị trường, thông qua quá trình trao đổi mua bán. Quan hệ hàng hóa - tiền tệ phát...