Sức lao động và Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động