Tỷ suất lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]