Quy luật giá trị là gì? Nội dung, yêu cầu và tác động