Lượng giá trị của hàng hóa là gì? Các nhân tố ảnh hưởng