Nền kinh tế nhiều thành phần là gì? Tính tất yếu khách quan