Công ty đa quốc gia là gì? Đặc điểm, phân loại, động lực phát triển