Đầu tư quốc tế, FDI, FPI là gì? Đặc điểm và các hình thức, quy trình