Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, lợi nhuận là gì?

Doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, lợi nhuận là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 112 views

1. Doanh thu bán hàng là gì?

Khái niệm: Doanh thu bán hàng là tổng số tiền mà doanh nghiệp thực tế đã thu được trong kỳ nhờ bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình.

Nội dung:

Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp bao gồm:

 • Sản phẩm đã giao cho người mua ở kỳ trước nhưng kỳ này mới thu được tiền.
 • Sản phẩm sản xuất và bán được ở kỳ báo cáo. Nó bao gồm sản phẩm do chính cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm gia công chế biến ở cơ sở khác nhưng nguyên liệu do chính cơ sở cung cấp.
 • Doanh thu cho thuê máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp.
 • Giá trị sản phẩm, hàng hóa chuyển nhượng cho các cơ sở khác trong cùng công ty, tổng công ty, tập đoàn, liên hiệp xí nghiệp (gọi là doanh thu nội bộ)

2. Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần = tổng doanh thu bán hàng -(thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế xuất khẩu + các khoản giảm trừ phát sinh trong kỳ: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại).

3. Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh phần giá trị thặng dư hoặc mức hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận kinh doanh được xác định bằng công thức:

Lợi nhuận kinh doanh = Doanh thu – chi phí

Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp gồm 3 bộ phận:

 • Lãi thu từ kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ hay dịch vụ (còn gọi là lãi thu từ kết quả sản xuất kinh doanh)
 • Lãi thu từ kết quả hoạt động tài chính như: lãi gửi tiết kiệm ngân hàng,lãi cho vay vốn..
 • Lãi thu từ kết quả hoạt động bất thường: là khoản lãi doanh nghiệp không dự tính trước hoặc lãi thu được bất thường không xảy ra đều dặn trong năm như: lãi do nhượng bán, thanh lý TSCĐ.

Tổ chức hạch toán doanh nghiệp thường tính 3 chỉ tiêu lãi thu từ kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

 • Lãi gộp = tổng doanh thu thuần – tổng giá vốn hàng bán
 • Lãi thuần trước thuế = tổng doanh thu thuần – tổng giá thành SP Hoặc:
 • Lãi thuần trước thuế = lãi gộp – tổng chi phí bán hàng và CP QLDN
 • Lãi thuần sau thuế = Lãi thuần trước thuế – thuế thu nhập
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link 6686 casino design https://ripe-cuisine.com, Link 6686 bet blog https://6686.blog, Link 6686 express https://giseleintimates.com/,