Các khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ: nội dung và ý nghĩa