Thị trường tài chính quốc tế: Sự hình thành và phân loại