Tài chính quốc tế là gì? Sự hình thành, đặc điểm, vai trò, nội dung