Tài chính quốc tế là gì? Đặc điểm, vai trò, nội dung