Thị trường tiền tệ Châu Âu: đặc trưng và các nghiệp vụ chủ yếu