Lạm phát là gì? Phân loại, nguyên nhân và tác động