Trang chủ Tài chính Tiền tệ Khu vực công là gì?

Khu vực công là gì?

by Ngo Thinh
343 views

Trên cơ sở vận dụng mô hình khu vực công theo quan điểm của Quỹ tiền tệ Thế giới, kết hợp với đặc điểm tổ chức hành chính của Việt Nam, có thể chỉ ra khu vực công bao gồm khu vực chính phủ và các công ty công.

Khu vực chính phủ bao gồm tất cả các đơn vi chính phủ và tất cả các định chế phi lợi nhuận, phi thị trường được kiểm soát và tài trợ bởi chính phủ. Các đơn vị chính phủ gồm tất cả các đơn vị có tính pháp nhân từ trung ương đến địa phương thực hiện các chức năng của chính phủ như hoạt động cơ bản. Những đơn vị này chủ yếu nhận vốn tiền tệ từ chuyển giao hay kiếm được hoặc những nguồn lực của chính phủ để thực hiện chức năng của chính phủ, cũng như bất kỳ các khoản chi tiêu công cho mục đích tài khóa. Các định chế phi lợi nhuận, phi thị trường (Nonprofit nonmarket institutions: NNPIs) hiện nay tồn tại phổ biến ở Việt Nam và có thể tìm thấy ở các cấp chính quyền, như là: Quỹ bảo hiểm xã hội, các Quỹ hỗ trợ địa phương,…

Các công ty công có hai loại hình: công ty công phi tài chính (các doanh nghiệp Nhà nước) và công ty công tài chính (Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước,…).

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net