Thị trường hối đoái là gì? Các chủ thể tham gia và Nghiệp vụ