Tài chính công là gì? Đặc điểm, chức năng và vai trò