Tag - Thống kê doanh nghiệp

Nguyên vật liệu là gì? Ý nghĩa, nhiệm vụ thống kê nguyên vật liệu trong DN

Khái niệm, phân loại nguyên, vật liệu Để quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục, ngoài việc cung cấp đầy đủ sức lao động và tư liệu lao động, còn phải tổ chức cung cấp thường xuyên và kịp thời đối tượng lao động. Đối tượng lao động trong các doanh nghiệp sản xuất là cái mà người...

Các phương pháp thống kê chất lượng sản phẩm

Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. - Nâng cao chất lượng sản phẩm là vấn đề cơ bản quyết định khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp - Nâng cao chất lượng sản phẩm là một hình thức quảng cáo hữu hiệu, không mất tiền đối với các cơ sở sản...

Doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, lợi nhuận là gì?

1. Doanh thu bán hàng là gì? Khái niệm: Doanh thu bán hàng là tổng số tiền mà doanh nghiệp thực tế đã thu được trong kỳ nhờ bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình. Nội dung: Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp bao gồm: Sản phẩm đã giao cho người mua ở kỳ trước nhưng kỳ này mới...

Giá trị tăng thuần của doanh nghiệp (NVA- Net Value added) là gì?

Khái niệm: Giá trị tăng thuần là chỉ tiêu biểu hiện toàn bộ giá trị mới được sáng tạo ra trong thời kỳ nhất định của tất cả các hoạt động sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp. Về mặt giá trị: chỉ tiêu giá trị tăng thuần (NVA) bao gồm: NVA = V + M Phương pháp tính - Tính theo...

Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA – Value added) là gì?

Khái niệm Giá trị gia tăng là kết quả sản xuất mới tăng thêm trong từng thời kỳ. Nó phản ánh toàn bộ thành quả của đơn vị. Nó là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống người lao động, là cơ sở để tính thuế giá trị gia tăng. Phương pháp...

Chi phí trung gian (IC – Intermediational Cost) là gì?

Khái niệm Chi phí trung gian của doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành của tổng chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí thường xuyên về vật chất như nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, chi phí vật chất khác (không kể khấu hao TSCĐ) và chi phí dịch vụ ( kể cả dịch vụ...

Giá trị sản xuất (G.O – Gross Output) là gì? Phương pháp tính

Giá trị sản xuất (G.O - Gross Output) là gì? Giá trị sản xuất là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch vụ do lao động của doanh nghiệp tạo ra trong một thời kỳ nhất định thường tính cho một năm. Xét về mặt giá trị, giá trị sản xuất bao gồm 3 bộ...

Chỉ tiêu sản phẩm hiện vật của doanh nghiệp

Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra bao gồm sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm vật chất thường được biểu hiện bằng các đơn vị hiện vật như: cái, chiếc, mét. Chỉ tiêu sản phẩm hiện vật chỉ dùng cho một loại sản phẩm có cùng quy cách. Đối với sản phẩm cùng loại...

Nhiệm vụ công tác thống kê doanh nghiệp

Nhiệm vụ công tác thống kê doanh nghiệp: Hiện nay các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa dạng; trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc thực hiện công tác thống kê của doanh nghiệp đòi hỏi cũng có nhiều đổi mới. Một mặt, thống kê doanh nghiệp thu nhập các thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp. Mặt...

Phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp

Phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp: Cơ sở phương pháp luận của môn học Cơ sở phương pháp luận của môn học là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thống kê luôn biểu hiện mặt lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội, thông qua mặt lượng để nói lên mặt chất. Thống kê doanh nghiệp  lấy chủ...