Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Chi phí trung gian (IC – Intermediational Cost) là gì?

Chi phí trung gian (IC – Intermediational Cost) là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 414 views

Khái niệm

Chi phí trung gian của doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành của tổng chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí thường xuyên về vật chất như nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, chi phí vật chất khác (không kể khấu hao TSCĐ) và chi phí dịch vụ ( kể cả dịch vụ vật chất và dịch vụ phi vật chất) được sử dụng trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất và hoạt động dịch vụ khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).

Nội dung

Chi phí trung gian của từng loại hoạt động (sản xuất và dịch vụ ) của doanh nghiệp bao gồm các khoản sau:

+ Chi phí vật chất:

 • Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, bán thành phẩm mua ngoài.
 • Nhiên liệu, chất đốt
 • Động lực mua ngoài
 • Phân bổ giá trị công cụ lao động nhỏ thuộc TSLĐ
 • Thiệt hại tài sản lưu động trong phạm vi định mức
 • Chi phí văn phòng phẩm.
 • Các khoản chi phí vật chất khác như: chi về dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, quần áo, trang phục, bảo hộ lao động.

+ Chi phí dịch vụ:

 • Công tác phí
 • Tiền thuê nhà, máy móc thiết bị, thuê sửa chữa nhỏ các công trình kiến trúc, nhà làm việc.
 • Chi phí dịch vụ pháp lý.
 • Trả tiền công đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên
 • Trả tiền cho các tổ chức quốc tế và nghiên cứu khoa học .
 • Trả tiền thuê quảng cáo.
 • Trả tiền vệ sinh khu vực, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an
 • Trả tiền cước phí vận chuyển và bưu điện, lệ phí bảo hiểm Nhà nước
 • Trả tiền các dịch vụ khác: in chụp, sao văn bản, lệ phí ngân hàng.
 • Chi thường xuyên về y tế, văn hoá, thể dục thể thao, chi tiếp khách…

Chú ý:

Không tính vào chi phí trung gian chi phí mua sắm và khấu hao TSCĐ Mỗi loại hình doanh nghiệp có những khoản chi phí trung gian khác nhau, chi phí trung gian của toàn doanh nghiệp bằng tổng chi phí trung gian của các hoạt động sản xuất và dịch vụ có trong doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net