Giá trị sản xuất (G.O – Gross Output) là gì? Phương pháp tính