Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA – Value added) là gì?

Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA – Value added) là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 112 views

Khái niệm

Giá trị gia tăng là kết quả sản xuất mới tăng thêm trong từng thời kỳ. Nó phản ánh toàn bộ thành quả của đơn vị. Nó là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống người lao động, là cơ sở để tính thuế giá trị gia tăng.

Phương pháp tính

Giá trị gia tăng có thể tính theo 2 phương pháp sau:

– Phương pháp 1: phương pháp sản xuất:

–    Phương pháp 2: phương pháp phân phối:

Giá trị gia tăng bằng tổng các yếu tố sau:

+ Thu của người sản xuất

+ Thuế sản xuất

+ Khấu hao TSCĐ

+ Giá trị thặng dư

+ Thu nhập khác.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net