Nguyên vật liệu là gì? Ý nghĩa, nhiệm vụ thống kê nguyên vật liệu trong DN