Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Giá trị tăng thuần của doanh nghiệp (NVA- Net Value added) là gì?

Giá trị tăng thuần của doanh nghiệp (NVA- Net Value added) là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 305 views

Khái niệm:

Giá trị tăng thuần là chỉ tiêu biểu hiện toàn bộ giá trị mới được sáng tạo ra trong thời kỳ nhất định của tất cả các hoạt động sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp.

Về mặt giá trị: chỉ tiêu giá trị tăng thuần (NVA) bao gồm: NVA = V + M

Phương pháp tính

Tính theo phương pháp sản xuất:

NVA – Giá trị gia tăng – Khấu hao TSCĐ

– Tính theo phương pháp phân phối:

NVA = Thu nhập lần đầu của người lao động + Thu nhập lần đầu của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu biểu hiện theo sơ đồ sau:

Giá trị sản xuất (C1 + C2 + V + M)
Chi phí trung gianGiá trị gia tăng (C1 + V + M)
 Khấu hao TSCĐ C1Giá trị gia tăng thuần

Giá trị tăng thuần là nguồn gốc để cải thiện mức sống cho người lao động, một phần của nó đóng góp cho xã hội (qua thuế GTGT), phần còn lại được sử dụng cho việc mở rộng các quỹ của doanh nghiệp như quỹ mở rộng sản xuất, quỹ công ích, quỹ khen thưởng. Do vậy, muốn tồn tại và phát triển, giá trị gia tăng thuần của doanh nghiệp phải không ngừng tăng lên.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net