Kinh tế là gì? Vai trò của kinh tế trong sự phát triển chung