Lực lượng sản xuất hiện đại là gì? Đặc điểm, vai trò, yêu cầu cơ bản