Quan hệ sản xuất là gì? Biểu hiện và Kết cấu của quan hệ sản xuất