Quan hệ sản xuất là gì? Biểu hiện và bao gồm những yếu tố nào?