Lực lượng sản xuất là gì? Các yếu tố, tính chất và trình độ của LLSX