Phương thức sản xuất là gì? Phân tích cấu trúc của phương thức sản xuất