Tag - Triết học Mác Lênin

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân – lãnh tụ

Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân - lãnh tụ [Triết học Mác Lênin] 1. Các khái niệm. Quần chúng nhân dân là khái niệm mang tính lịch sử, gắn với những hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, quần chúng nhân dân đều được xác định...

Mâu thuẫn biện chứng là gì? Tính chất của mâu thuẫn biện chứng & Ví dụ

Mâu thuẫn biện chứng là gì? Tính chất của mâu thuẫn biện chứng & Ví dụ. Mâu thuẫn biện chứng là gì? Trong phép biện chứng duy vật, mâu thuẫn biện chứng là khái niệm dùng để chỉ sự liên hệ, tác động theo cách vừa thống nhất, vừa đấu tranh; vừa đòi hỏi, vừa loại trừ, vừa chuyển hóa lẫn...

Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người

Thực chất của hiện tượng tha hóa con người là lao động của con người bị tha hóa Theo C.Mác, thực chất của lao động bị tha hóa là quá trình lao động và sản phẩm của lao động từ chỗ để phục vụ con người, để phát triển con người đã bị biến thành lực lượng đối lập, nô...

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là một nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, vạch ra những quy luật cơ bản của sự vận động phát triển xã hội, là phương pháp luận khoa học để nhận thức, cải tạo xã hội. Ngày nay, thế giới đang có những biến đổi...

Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin

Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin. 1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác Sự xuất hiện triết học Mác là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử triết học. Đó là kết quả tất yếu của sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học và khoa...

Triết học Mác – Lênin là gì? Đối tượng, chức năng, vai trò, nội dung

1. Khái niệm triết học Mác – Lênin Xem thêm: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin Triết học Mác – Lênin là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân,...

Lênin phát triển triết học Mác như thế nào?

Triết học Mác là vũ khí tinh thần của giai cấp vô sản trong nhận thức và cải tạo thể giới. Đó là học thuyết về sự phát triển luôn đòi hỏi được bổ sung, phát triển không ngừng. V.I. Lênin nhấn mạnh: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong...

Lực lượng sản xuất hiện đại là gì? Đặc điểm, vai trò, yêu cầu cơ bản

Khái niệm lực lượng sản xuất hiện đại Trong thời đại ngày nay, những thành tựu của khoa học - công nghệ đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển lực lượng sản xuất, góp phần làm hiện đại hóa trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trên tất cả các yếu tố cấu thành của...

Triết học là gì? Nguồn gốc và sự biến đổi đối tượng triết học

Triết học là gì? Nguồn gốc của triết học; Đặc trưng của tri thức triết học và sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết học qua các giai đoạn lịch sử? 1.Nguồn gốc của triết học Là một loại hình nhận thức đặc thù của con người, triết học ra đời ở cả Phương Đông và Phương Tây gần như cùng...

Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế – xã hội

Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã được C.Mác vận dụng vào phân tích xã hội tư bản, vạch ra các quy luật vận động, phát triển của xã hội đó và đã đi...