Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân – lãnh tụ