Chân lý là gì? Các tính chất và vai trò của chân lý đối với thực tiễn