“Trăm nhà đua tiếng” và ý nghĩa trong lịch sử văn hóa Trung Quốc