Tag - Lý luận nhân thức

Các phương pháp nhận thức khoa học

Trình bày nội dung các phương pháp nhận thức khoa học? 1. Phương pháp và phân loại phương pháp Phương pháp là hệ thống các nguyên tắc được sử dụng nhất quán trong hoạt động nói chung của con người, nhằm đạt được những mục đích đề ra. Cho nên, phương pháp bao gồm cả phương pháp nhận thức và và...

Chân lý là gì? Các tính chất và vai trò của chân lý đối với thực tiễn

Mọi quá trình nhận thức đều sáng tạo ra những tri thức, tức những hiểu biết của con người về thực tại khách quan, nhưng không phải mọi tri thức đều có nội dung phù hợp với thực tại khách quan, bởi vì nhận thức thuộc về sự phản ánh của con người đối với thực tế khách quan...

Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận

Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận? Kinh nghiệm và lý luận là hai trình độ khác nhau của nhận thức, đồng thời lại có sự thống nhất, tác động qua lại và chuyển hóa cho nhau. Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận...

Quá trình nhận thức: Nội dung, ý nghĩa biện chứng

Phân tích nội dung, ý nghĩa biện chứng của quá trình nhận thức? Lênin cho rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là: “ Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. I. Nội dung của quá trình nhân thức 1. Nhận thức từ trực quan sinh...

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Thực tiễn là gì? Tại sao thực tiễn là cơ sở, động lực và là tiêu chuẩn của nhận thức? 1. Phạm trù thực tiễn Thực tiễn, theo tiếng Hy Lạp cổ là “Practica”, có nghĩa đen là hoạt động tích cực. Các nhà triết học duy tâm cho hoạt động nhận thức, hoạt động của ý thức, hoạt động của...