Triết học là gì? Nguồn gốc và sự biến đổi đối tượng triết học