Chủ nghĩa hiện sinh: nguồn gốc và luận điểm cơ bản